Upravená verze strategie po vypořádání připomínek jednotlivých ŘO v I. kole věcného hodnocení (odesláno na MMR dne 14.11.2016)

Finální verze Strategie MAS (schválená VH dne 3.3.2016 a odeslaná k podpoře dne 29.3.2016)

 

MAS Svitava předkládá k připomínkování pracovní verzi Integrované strategie rozvoje území ( dále jen SCLLD), která je zpracovávána pro programovací období 2014-2020. Pokud budete mít k návrhu strategie připomínky, návrhy k analytické či strategické části dokumentu, zasílejte nám je e-mailem na adresu: massvitava@unet.cz

Vážení občané, podnikatelé a ostatní aktéři venkova,

jak jsme vás již dříve informovali, probíhají práce na tvorbě nové strategie MAS Svitava pro nové programové období EU 2014 – 2020. Tento dokument je zpracováván na komunitní bázi, čili na základě otevřené komunikace a zapojení co možná největšího počtu aktivních lidí v území (zástupců obcí, podnikatelských subjektů, spolků a občanů). 

 

Na internetových stránkách www.massvitava.cz je zveřejněn návrh SWOT analýzy, vize a mise strategie. Tedy toho, co vyplynulo ze zpracované analýzy území, která už byla sestavena s využitím názorů veřejnosti a starostů měst a obcí. Nyní se s návrhem dokumentu znovu obracíme na vás, širokou veřejnost, s nabídkou podávat připomínky a návrhy na doplnění.

 

 Pokud tedy chcete výslednou strategii ovlivnit, máte názor na kvalitu života v místě svého bydliště a představu o budoucnosti celého území MAS, dejte to najevo. I na vás totiž záleží, zda se například budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, budovat ubytovací zařízení, stacionáře pro seniory, spolkové prostory či zda a jak budou podporováni podnikatelé a bojováno s nezaměstnaností. Své návrhy a připomínky můžete zasílat na adresy: 

 

MAS Svitava, č.p. 134, 569 11 Koclířov (tradiční poštou), massvitava@svi.cz (elektronickou poštou) nebo na č. 464601937 (telefonicky do kanceláře MAS).

 

Průběžně nyní pokračuje veřejné projednávání návrhu Strategie komunitně vedeného rozvoje Místní akční skupiny Svitava (jak se dokument oficielně jmenuje) a pokud se chcete zúčastnit kolektivního projednání, sledujte naše internetové stránky www.massvitava.cz, kde se dozvíte o termínech takových veřejných setkání. Tvorba strategie vyvrcholí začátkem příštího roku, kdy MAS se schválenou strategií požádá o standardizaci a tím o možnost znovu obdržet právo rozhodovat o poskytování dotačních podpor projektům určeným k prospěchu našeho regionu. Proti předchozímu pětiletému období, kdy MAS takto rozdělila více jak 20 milionů Kč, bude možnost se ucházet o dotace nejen z Programu rozvoje venkova ministerstva zemědělství, ale z více operačních programů a z Integrovaného regionálního programu, takže objemy alokací na období do roku 2020 budou výrazně vyšší. 

                                                                                                              Eduard Jedlička, manažer MAS Svitava

Informujeme veřejnost a všechny aktéry, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, že práce na Integrované strategii (SCLLD) jsou v plném proudu. Pracovní skupina v nejbližší době dokončí analytickou část a postupně bude přecházet na zpracování části strategické. Naším garentem je společnost GaREP, spol. s r.o., která je nám nápomocná při tvorbě SCLLD.  

 

Všichni aktéři, kteří se podíleli na zpracování strategie nám mohou zasílát jakékoliv připomínky, návrhy a dotazy vztahující se k SCLLD na adresu massvitava@svi.cz. Do pracovní verze SCLLD je možné nahlédnout po konzultaci s vedením MAS.

INFORMACE O PROJEKTU TVORBY STRATEGIE ZDE