"MALÝ LEADER" PRO SVITAVSKO     

 

 

 

Malý LEADER pro Svitavsko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a spravuje ho Místní akční skupina Svitava z. s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Svitava z. s. pro období 2014–2020. Podpora projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem. 

 

"Malý LEADER" pro Svitavsko pro rok 2018

 

 

 

 

Specifikace žadatelů: obce

Podporované oblasti: 

  • Obnova a údržba občanské vybavenosti: radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, apod.
  • Obnova a údržba venkovského prostoru
  • Obnova a údržba sportovních zařízení

Celkové způsobilé výdaje: 15. tis. Kč - 40. tis. Kč

Spoluúčast žadatele: 30 %

Termín pro podání žádosti: 4. 10. 2017 - 18. 10. 2017 do 12:00 hod.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o podporu, které splní podmínky uvedené v Informacích pro žadatele a příjemce, budou zařazeny do žádosti o dotaci MAS Svitava do POV Pardubického kraje. Ale teprve až podle finální výše schválené dotace z POV Pardubického kraje budou jednotlivé žádosti o podporu projektu schváleny a bude s žadateli podepsána Smlouva o poskytnutí podpory.

 

VÝZVA

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č. 4 - Vyúčtování projektu

Příloha č. 5 - Komunikační plán projektu

 

Seznam projektů odevzdaný na Pardubický kraj.