PROJEDNÁNÍ FINÁLNÍ VERZE STRATEGIE V RÁMCI ORGÁNŮ MAS SVITAVA

Dne 18. 6. 2021 se konalo jednání Rady MAS Svitava v rámci kterého byla projednána pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 Místní akční skupiny Svitava z. s., která byla schválena k představení valné hromadě. Valná hromada zasedala  dne 30. 6. 2021. Na tomto jednání byla finální verze strategie schválena.

 

JEDNÁNÍ RADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVITAVA Z. S. 

Dne 15. 6. 2021 proběhlo jednání Rady MAS Svitava, která měla na svém jednání mimo jiné hlavní bod programu projednání dokumentu SCLLD pro programové období 2021-2027 - Koncepční část. Všichni přítomní členové rady vzali na vědomí zpracování tohoto dokumentu a doporučili ho k projednání a schválení valnou hromadou MAS. Zároveň Rada a Výbor MAS schválili svolání valné hromady na středu 30. 6. 2021 ve 13:00 s navrženým programem jednání a pověřili kancelář MAS k rozeslání pozvánek jednotlivým členům MAS.

 

Zápis z jednání Rady ze dne 15. 6. 2021 - ZDE

 

 

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVITAVA Z. S.

Na svolání valné hromady se rada spolku usnesla na svém jednání dne 15. 6. 2021. Pozvánky na jednání valné hromady byly rozeslány dne 18. 6. 2021. K pozvánce byl připojen také program jednání. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti MAS Svitava, Zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2020, Výroční zprávu za rok 2020, úpravu stanov na základě požadavku ze standardizace a především schválila strategický dokument SCLLD Místní akční skupiny Svitava z. s. pro programové období 2021-2027 - Koncepční část.

 

Zápis z jednání Valné hromady ze dne  30. 6. 2021 - ZDE

 

 

FINÁLNÍ VERZI SCLLD, KTERÁ BYLA ODEVZDÁNA NA MMR DNE 16. 7. 2021, SI MŮŽETE PŘEČÍST: ZDE