PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST+

Stav vyjednávání ke dni 21.9.2020

fond: ESF+

ŘO/ZS/PA: MPSV

Cíl: Aktivní začleňování

Aktivity pro CLLD: Terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí

Aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, 2. sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí, posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci, sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové, zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na venkově (soft verze soc. pod.), posilování rodinných vazeb – příměstské tábory komunitního typu, programy pro rodiny, vzdělávací a osvětové aktivity

 

NAVÁZÁNÍ KONTAKTU S MÍSTNÍMI AKTÉRY Z ÚZEMÍ

Díky znalosti našeho území, kterou jsme získali díky mnoha letům působnosti na našem území jsme se dostali do úzkého kontaktu s organizacemi, které nám osvětlili problémy na našem území. V rámci přípravy na Koncepční část strategie komunitně vedeného místnoho rozvoje nám vyplynuly skupiny lidí, kterými je nezbytno se zabývat. A tak jsme hledali organizace, které těmto skupinám lidí dokáží nejlépe porozumět. Tyto organizace pracují s jednotlivými skupinami a ví, jaké úzkalí je mohou potkat. V rámci přípravy na Operační program Zaměstnanost+ jsme tyto organizace oslovili, aby nám pomohli pochopit nejzávažnější problémy na našem území, jaké skupiny jsou zde ohroženy a také jsme se ptali na způsoby pomoci. Díky těmto informacím jsme měli jasnou představu, kam se má ubírat náš právě připravovaný akční plán.


Bohužel nám situace neumožňovala setkávat se se zástupci těchto organizací osobně, ale i tak děkujeme za vše cenné podněty a spolupráci.

 

                               

 

 

ONLINE SETKÁNÍ S MÍSTNÍMI AKTÉRY A PŘEDSTAVENÍ OPZ+

Ve čtvrtek 25.11.2021 MAS uspořádala online pracovní setkání místních aktérů na Svitavsku a Brněnecku, aby je seznámila s novým implementačním modelem Operačního programu Zaměstnanost+ 2021-2027, s podmínkami a podporovanými skupinami a aktivitami. Na základě výstupů z tohoto jednání a také projektových záměrů budoucích potenciálních partnerů bude zpracován akční plán strategie pro čerpání finančních prostředků z OP Zaměstnanost+.

Přítomní byli na závěr vyzváni k zaslání projektových záměrů do konce ledna 2022 a také k zaslání svých případných námětů na co se MAS Svitava v rámci připravovaných projektů dostatečně nezaměřila.

 

Pozvánka na setkání: zde

Představení OPZ+: zde

Prezentace z jednání je k dispozici: zde

 

SETKÁNÍ SE STAROSTY Z ÚZEMÍ A PŘEDSTAVENÍ OPZ+

Dne 13. 12. 2021 se manažeři MAS setkali se starosty z území MAS Svitava a představili jim dotační možnosti v příštím programovém období. Prezentovány byly dotační možnosti prostřednictvím MAS v příštím programovém období v rámci operačních programů mimo jiné i OP Zaměstnanost+ (OPZ+). Starostové byli upozorněni, aby své podněty podaly do konce ledna 2022.

Všem děkujeme za účast a příjemné posezení.

 

 

 

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI PARDUBICKÉHO KRAJE OHLEDNĚ PŘIPRAVOVANÉHO AKČNÍHO PLÁNU OPZ+
 
Dne 18.02.2022 jsme se polečně s ostatními zástupci MASek v Pardubickém kraji zúčastnili jednání s krajským radním pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a vedoucí odboru sociálních věcí Helenou Zahálkovou. V rámci tohoto jednání všechny MASky představily, jaké projekty připravují na podporu rozvoje sociální oblasti v Pardubickém kraji. Na konci jednání jsme se shodli na pokračování spolupráce a výměny zkušeností po odstartování jednotlivých projektů.