PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V programovém období 2014-2020 bylo vyhlášeno pět výzev v rámci Programu rozvoje venkova,  přičemž bylo schváleno celkem 61 projektů v celkové výši dotace 9 834 752 Kč (nezapočítány projekty 5. výzvy, která byla vyhlášena v roce 2021). Podpořeny byly nejrůznější projekty přijatých od podnikatelů, zemědělců, obcí či městské knihovny. 

 

FICHE 1 - PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

Fiche 1 je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Žadatelem může být zemědělský podnikatel. Na podpořené projekty v rámci fiche 1  se můžete podívat níže.

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

FICHE 2 - ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ

Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, přičemž žadateli můžou být podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. Výše dotace se odvíjí od velikosti podniku

 

 

                 

FICHE 3 - TECHNIKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Podpora v rámci fiche 3 je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích. Žadateli mohou být držitelé lesů.

 

 

 

 

 

 

FICHE 4 - REKREAČNÍ FUNKCE LESA

Tato fiche je zaměřena na podporu projektů zaměřených na posílení rekreační funkce lesa, aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území. Žadatelem může být vlastník/nájemce/pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.

 

 

 

 

FICHE 6 - OCHRANA LESNÍCH DŘEVIN

Tato fiche je zaměřena na podporu hromadné mechanické ochrany melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění – oplocenky. Žadatelem může být vlastník/nájemce/pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.

 

 

 

FICHE 9 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH