Historie MAS

Za období více než desetiletého fungování si MAS osvojila bezproblémovou společnou týmovou práci z různých zájmových skupin a rozdílného socioekonomického prostředí. Pokud jde o financování nutných režijních výdajů, bylo zpočátku zabezpečováno pouze z příspěvků členů MAS (MAS neuspěla s žádostí o dotaci v projektu „osvojování schopností“), později pak z podílu vypočteného z obdržené alokace PRV (Programu rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství ČR), když byla v rámci PRV podpořena ve skupině dodatečně vybraných (+30 MAS) od roku 2009. Kancelář MAS byla po celé období obsazena jedním manažerem, takže zdaleka nebyl využíván limit možných 20 % z obdržené alokace PRV (dosavadní skutečné čerpání dosáhlo v období 2009 až 2013 v průměru 11 %). To bylo možné i z toho důvodu, že MAS nevykonávala žádnou jinou činnost než realizaci svého Strategického plánu Leader v rámci PRV. K financování činnosti byly využívány zejména členské příspěvky, jejichž celkový roční výnos převyšival 90 tis. Kč. 

 

V současné době MAS Svitava, na zakladě schválené strategie CLLD, má možnost v území přerozdělit více než 75 mil. Kč dotačních prostředků ze tří operačních programů a to z Programu rovzoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Kancelář MAS je tvořena 3 zaměstnanci a její provoz je financovan 95 % dotací z MMR, 5% spoluúčast je hrazena z vlastních zdrojů, které jsou tvořeny členskými příspěvky (mikroregiony 5 Kč/obyvatel, PO podnikající 600 Kč, ostatní 100 Kč) či z jiných zdrojů.