Co je to MAS - Místní akční skupina

Vysvětlení, co je to MAS, od O. Čepelky

MAS jsou většinou neziskové organizace: 80% jsou občanská sdružení, téměř 20% obecně prospěšné společnosti, zbytek pak zájmová sdružení právnických osob. V ČR musí mít MAS právní subjektivitu, zatímco v jiných zemích se uznává též neformální partnerství, které si teprve samo vytváří svoji servisní organizaci. MAS mívají i několik desítek členů, v jejich vedení stojí nejčastěji 9 - 12členné předsednictvo. První MAS byly zakládány po roce 2001, většina však v letech 2004-6 pod vlivem rostoucí příležitosti finančních příspěvků pro venkovské území pomocí programů typu LEADER. v současné době v ČR existuje kolem 140 MAS v různém stupni rozvinutosti (viz www.leaderplus.cz). Je to nejvíce ze všech nových členských zemí EU. Z mimovládních iniciativ podporuje MAS především Národní observatoř venkova, o.p.s., a Spolek pro obnovu venkova ČR.

Za klíčovou úlohu MAS se považuje mobilizace rozvojového potenciálu území, na němž MAS působí. Proto je MAS koncipováno jako místní mezisektorové partnerství zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelského sektoru, příp. i dalších subjektů (školy, banky, rozvojové agentury, úřady práce, správy CHKO aj.), které mohou přispět ke zvýšení lidských, finančních, informačních a dalších zdrojů pro práci MAS a tedy pro rozvoj území. V orgánech MAS, které přijímají rozhodnutí, musí být minimálně 50 % soukromých subjektů a zástupci veřejné správy by měli být v menšině.

(zdroj: O. Čepelka)