Co je LEADER

LEADER je dynamicky se rozvíjející hnutí na podporu venkovských regionů.

V ČR lze LEADER chápat jako velmi dynamicky se rozvíjející hnutí na podporu venkovských regionů. Z institucionálního hlediska má dvě podoby: LEADER+ je jedním z neinvestičních opatření operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, za který odpovídá Ministerstvo zemědělství. LEADER ČR je každoročním tuzemským programem ministerstva pro malé investice ve venkovském území. Programy jsou určeny k financování projektů místních subjektů (neziskových organizací, podnikatelů, malých podniků, obcí) ve venkovských oblastech, účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd. společným postupem.

LEADER byl od r. 1991 tzv. iniciativou EU (tj. uplatňovanou vpodstatě mimo administrativu členských zemí) a již od počátku stavěl na principech místního mezisektorového partnerství, společné a tématicky specifické rozvojové strategii venkovského regionu, na inovačních projektech, na spolupráci mezi MAS a především na aktivitách "zdola-nahoru". Během let se stal LEADER vzorem pro uplatnění nástrojů strukturální politiky UNIE. do ČR přišel po roce 2001.

Programy typu LEADER se uplatňují na území s 10 - 100 tis. obyvatel, které má svoji tématicky integrovanou strategii rozvoje. Předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnný příspěvek) je tzv. místní akční skupina (MAS), nikoliv obec nebo sdružení obcí. Jednotlivé projekty v rámci schválené strategie vybírá a realizaci strategie přímo řídí MAS, nikoli obecní zastupitelstvo, krajský úřad, státní agentura apod. Silný regulační a kontrolní vliv však mají státní instituce, především Zemědělské agentury a pozemkové úřady v krajích a Státní zemědělský intervenční fond, který plní i funkci platební agentury.

  • zlepšení spolupráce aktivních subjektů v obcích, překonání izolovanosti, integrovaný rozvoj venkova
  • posílení místní demokracie
  • větší zapojení soukromého kapitálu do rozvoje obcí
  • decentralizaci ve využití finančních prostředků, o kterém více rozhodují sami místní obyvatelé (zástupci obcí, neziskových organizací a podnikatelů)
  • lepší využití konkrétních specifik venkovských regionů, oslabení centralizovaného, administrativního a paušálního přístupu k regionu.

(zdroj: O. Čepelka)