Informujeme žadatele, že byla vyhlášená Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD. Zveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

Podporovaná opatření přes MAS: "STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU"

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

Informujeme žadatele, že byla vyhlášená Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení pro integrované projekty CLLD Místních akčních skupinZveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

Podporovaná opatření přes MAS: "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL", "INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL", INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

V harmonogramu na rok 2017 došlo k těmto změnám:

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálních služeb

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj komunitních center

o Zrušení plánovaných výzev na rozvoj sociálního podnikání

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury základních škol

o Zrušení plánovaných výzev na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Důvodem těchto změn je značný převis kvalitních projektů z roku 2015 a 2016. Původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z předešlých výzev, které splní podmínky hodnocení.

Harmonogram výzev a přehled změn naleznete v příloze.

Obecná výběrová kritéria pro výběr projektů byly schváleny valnou hromadou spolku dne 12. 12. 2016.

Informujeme, že byla vyhlášena Výzva č. 53 Udržitelná doprava pro interogravané projetky CLLD Místních akčních skupin. Zveřejněná výzva obsahuje Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou závazna pro předkládání projektových žádostí ve výzvě MAS. Doporučujeme žadatelům si tato pravidla prostudovat, v případě dotazů se můžete obracet na manažery MAS.

Podporovaná opatření přes MAS: Aktivita "BEZPEČNOST DOPRAVY" a Aktivita "CYKLODOPRAVA"

Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou pro toto opatření je podmíněno schválením strategie CLLD, které předpokládáme začátkem roku 2017. O vyhlášené výzvě MAS budou žadatelé s předstihem informováni. 

 

Upozorňujeme žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova na povinnost zřízení účtu na Portálu Farmáře.

PF je základním komunikačním systémem mezi žadatelem MAS a SZIF. Prostřednictvím toho portálu bude žadatel podávat žádost o dotaci na MAS.

Informace o zřízení účtu naleznete v příloze.

Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu na předkládání projektů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Vyhlášení výzvy Místní akční skupinou Svitava v OP ZAM je podmíněno schválením strategie CLLD, která je v současné době ve stavu hodnocení u MMR.

MAS Svitava bude v OP ZAM vyhlašovat výzvy zaměřené na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce, komunitních center, sociálního podnikání a prorodinných opatření.

V příloze naleznete dokumenty vztahující se k vyhlášené výzvě a pravidla k jednotlivým opatřením.

1 2 3